Základní škola

tel. 724 191 955

Ředitelka: Mgr. Dana Popová

Učitelka: Mgr. Nikola Smetanová

Učitelka: Bc. Marcela Šendová

Školnice: Martina Komendová

Aktuálně

Ovoce do škol MŮŽE SI ŠKOLA NYNÍ OBJEDNAT DOTOVANÉ OCHUCENÉ VÝROBKY?

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Projekt

Škola základ života

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organizace školního roku 2018/2019

Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Vyučuje se ve dvou třídách:

 

I. třída (1. a 2. ročník) - třídní učitelka Mgr. Dana Popová

II. třída (3., 4., 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Nikola Smetanová

 

Školní družina - Bc. Marcela Šendová

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 4. března do 10. března 2019. Nástup do školy 11. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek (Velký pátek) 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

Státní a ostatní svátky ve školním roce:

28. 9. 2018 (pátek)

19. 4. 2019 – Velký pátek

22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí

1. 5. 2019 – (středa)

8. 5. 2019 – (středa)

 

 

 

Předpokládaný termín třídních schůzek:

28. 11. 2018 (středa)

24. 4. 2019 (středa)

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy, Mgr. Dana Popová, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 183, odst. 2, Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče následovně:

Tito uchazeči pod přidělenými registračními čísly byli přijati

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Z02/2018

Z03/2018

Z04/2018

Z05/2018

Z06/2018

Z07/2018

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává k Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Dešov.

Mgr. Dana Popová, ředitelka ZŠ a MŠ Dešov

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Základní škola a Mateřská škola Dešov, IČ: 70 283 192, 675 33 Dešov 105, tel. 724 191 955

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2018/2019

proběhne ve středu dne 18. dubna 2018 od 15 hodin

K zápisu vezměte s sebou:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz jednoho z rodičů či zákonného zástupce dítěte

Formuláře k zápisu je možné vyzvednout v MŠ

1. Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

2. Zápisní list

3. Žádost o odklad (v případě potřeby)

 

Další informace:

Povinnost školní docházky:

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy, a to podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (podané do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku) a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích školy

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

    V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 25. 4. 2018.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz