Základní škola

tel. 724 191 955

Ředitelka: Mgr. Dana Popová

Učitelka: Mgr. Nikola Smetanová

Učitelka: Mgr. Marta Rozsypalová

Školnice: Martina Komendová

Obor Logopedie

Obor Logopedie

 

Logopedie  je obor, který se zabývá komplexní péči o osoby s narušenou komunikační schopností.

Narušenou komunikační schopnost je nutno vnímat v celé její šíři – nejde totiž pouze o zvukovou

stránku řeči (např. dítě neumí správně vyslovit hlásku L, R, Ř, apod.), ale narušeny mohou být i další

jazykové roviny, a to obsahová (dítě má malou slovní zásobu), gramatická (dítě nemluví gramaticky

správně). Vývoj řeči u dítěte trvá přibližně do čtyř let věku dítěte a proto je dobré začít s logopedickou

terapií od tohoto věku.

Při rozvoji řeči je však také velmi důležitý rozvoj motoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání,

grafomotorická cvičení a dechová cvičení. Správným vývojem řeči můžeme také předcházet poruchám

učení ve škole (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie).

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz