Mateřská škola

tel. 724 191 917

Učitelka: Simona Nehybová

Učitelka: Jana Tesařová

Školnice: Petra Kovářová

ROZHODNUTÍ o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ROZHODNUTÍ o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešov, okres Třebíč, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že:

Tito uchazeči pod přidělenými registračními čísly byli přijati

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

MS02/2019

MS03/2019

MS04/2019

MS05/2019

MS06/2019

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešov, okres Třebíč, a rozhoduje o něm Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina.

V Dešově dne 10. 5. 2019

Mgr. Dana Popová, ředitelka ZŠ a MŠ Dešov

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz