Mateřská škola

tel. 724 191 917

Učitelka: Simona Nehybová

Školní asistent: Jana Tesařová

Školnice: Jitka Burianová

ROZHODNUTÍ o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a Mateřská škola Dešov 105, 675 33 Dešov

IČ: 70 283 192, tel: 724 191 955

ROZHODNUTÍ o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy, Mgr. Dana Popová, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 183, odst. 2, Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče následovně:

Tito uchazeči pod přiděleným registračním číslem

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

MŠ1/2018

MŠ2/2018

MŠ3/2018

MŠ4/2018

MŠ5/2018

MŠ6/2018

MŠ8/2018

MŠ9/2018

 

nebyli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

MŠ7/2018

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Dešov.

Mgr. Dana Popová, ředitelka ZŠ a MŠ Dešov 

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz