Mateřská škola

tel. 724 191 917

Učitelka: Simona Nehybová

Učitelka: Jana Tesařová

Školnice: Petra Kovářová

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY V DEŠOVĚ

Základní škola a Mateřská škola Dešov 105, IČ: 70283192, 675 33 Dešov

tel. 724 191 955, 724 191 917

Školní řád Mateřské školy v Dešově

 

Účinnost: od 1. 9. 2017

 

Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými

právními předpisy a normami:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon)

vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

zákon 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

Vydala:                                    Mgr. Dana Popová, ředitelka školy

Účinnost:                                 Od 1. 9. 2017

Závaznost:                               Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné v provozu škol a

v předškolním vzdělávání

Informace podána:                 Zákonným zástupcům dětí, učitelkám,  zaměstnancům a

rodičům dětí

Školní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017 a ruší tím platnost a účinnost školního řádu vydaného 1. 9. 2015.

Učitelka MŠ:                   Simona Nehybová

Školní asistentka:           Jana Tesařová (od 1. 9. 2017)

Školní řád ZŠ a MŠ

I. Mateřská škola

 

 

Článek 1

Práva dětí a zákonných zástupců

1.1. Dítě má právo

· na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

· na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

· být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti...)

· být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo na soukromí, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, ...)

· být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, ...)

· na zvláštní péči a vzdělávání v případě postižení,

· při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

1.2. Zákonný zástupce má právo

· na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

· po dohodě s učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem ve třídě,

· konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

· přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy,

· projevit připomínky k provozu MŠ,

Článek 2

Povinnosti zákonných zástupců a dětí

2.1. Povinnosti zákonných zástupců

· zajistit, aby dítě docházelo do školy upravené a čisté,

· na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

· informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí,

· omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat o důvodech nepřítomnosti dítěte;

· respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání,

· zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv,

· dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti,

· respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ,

· dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,

· nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty,

· oznamovat změnu bydliště, telefonického spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ,

· řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

2.2. Povinnosti dětí

· respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu,

· respektovat pokyny pedagogických pracovníků, dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,

· dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,

 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,
 • dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří,
 • respektovat učitelku a ostatní zaměstnance,
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
 • dodržovat osobní hygienu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

· účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu.

Článek 3

Přijímací řízení, evidence, ukončení docházky

3.1. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele, v rozmezí od 2. 5. do 15. 5. daného roku. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dešov. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3.2. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

- jméno a příjmení dítěte

- rodné číslo

- státní občanství a místo trvalého pobytu

- jméno a příjmení zákonného zástupce a dalších osob, pověřených   vyzvedáváním dítěte

- místo trvalého pobytu

- adresa pro doručování písemností

- telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Dohoda o docházce do školy

viz Dodatek č. 1

3.4. Ukončení docházky

a) Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání


Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.


b) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 2. 1. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

c) Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu (nejdéle 3 měsíce) a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

d) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Článek 4

4. 1. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy – od 7,30 do 15,00 hodin.

Děti se scházejí od 7,30 do 8,00 hodin, je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu výjimečně i pravidelně.

Odchod po obědě – ve 12 hodin.

Předávat dítě učitelce MŠ musí osobně, přímo ve třídě nebo na chodbě zákonný zástupce dítěte nebo jím písemně pověřená osoba.  V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě (OSPOD) a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Zákonným zástupcům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky

dítěte do školy.

Režim dne MŠ Dešov

7.30 - 8.00 - scházení dětí ve třídě, spontánní činnosti

8.00 - 9.30 - činnosti dětí, skupinové, individuální

8.15 - 9.30 - svačinka, je rozdělena na ovocnou nebo zeleninovou + hlavní svačinka

10.00 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.15 - 12.00 - příprava na oběd, oběd

12.00 - 13.45 - příprava na odpolední klid, odpočinek dětí, průběžné vstávání dětí, klidová činnost nespících dětí

13.45 - 14.00 - odpolední svačinka

14.00 - 15.00 - spontánní činnosti dětí, rozcházení dětí domů

15.00 - uzavření mateřské školy

4. 2. Podmínky pro omlouvání dítěte

• omlouvání dětí, které nemají povinnou školní docházku, probíhá ústně – telefonicky, osobně, nejlépe 24 hodin před absencí dítěte

• vzhledem k organizaci zajišťování stravování je nutné v den absence omluvit dítě do 7.30 hod., kdy se přihlašují děti do evidence stravování. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.

• omlouvání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné probíhá následovně: Zákonný zástupce prokazuje každou nepřítomnost dítěte písemně do omluvného listu, který je součástí třídní dokumentace - neočekávanou nepřítomnost omluví telefonicky neprodleně, nepřítomnost známou omluví předem - o uvolnění dítěte v rozsahu 1 až 2 dny může zákonný zástupce požádat učitelku, o více dnů pak písemně ředitelku školy - při neomluvené absenci budou zákonní zástupci vyzvání ředitelkou školy k vysvětlení a doložení důvodů nepřítomnosti, popřípadě bude kontaktován pracovník OSPOD.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti zákonných zástupců není možné.

Předávací zónu tvoří vstup z šatny chodbou do třídy.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ čisté a upravené.

U dojíždějících dětí, které odvádí pověřená osoba se souhlasem zákonných zástupců na autobusovou zastávku, končí odpovědnost učitelky nástupem dítěte do dopravního prostředku.

V době, kdy je budova uzamčena, prosíme rodiče o dodržování pravidel při používání videotelefonu. Pokud nestojíte před kamerou nebo se nepředstavíte, nebudete vpuštěni personálem do budovy.

Žádáme rodiče o maximální obezřetnost při ochraně dětí v budovách MŠ. V případě pohybu neznámé osoby v budovách, vás prosíme, o informování personálu o této skutečnosti.  Tímto opatřením můžeme předcházet možnému ohrožení dětí a zaměstnanců MŠ.

Žádáme vás proto, abyste nepouštěli cizí osoby do budovy.

Tato opatření přijímáme v rámci zvýšení bezpečnosti dětí i majetku. Měly by vést ke snížení možnosti vstupu nepovolaných osob do budovy MŠ.

Zaměstnanci dbají zvýšených bezpečnostních opatření při pouštění cizích osob do budovy – prokázání se průkazem, domluvená návštěva s konkrétní osobou a její kontaktování.

Cizí osoba nesmí chodit sama po budově MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Článek 5

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu upravuje směrnice o mimořádném uzavírání MŠ:

1)    Mateřskou školu (dále jen MŠ) může ředitelka školy se souhlasem zřizovatele uzavřít z technických nebo organizačních důvodů dle zákona 561/2004 Sb.

2)    Dále se provoz MŠ může uzavírat za mimořádných situací (výpadek elektrického proudu, havárie vodovodního řádu, havárie školní jídelny). V případě, že o takovýchto haváriích bude vedení školy včas informováno, zajistí náhradní program mimo budovu MŠ, a to za podmínek, že zákonný zástupce uhradí případný rozdíl ve stravování či provozu. V případě, že nebude zákonný zástupce souhlasit s případným doplatkem, provoz MŠ se uzavře.

Omezení provozu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte (v případě hlavních prázdnin nejméně dva měsíce předem, tedy v červnu).

Článek 6

Zacházení s majetkem školy

Děti jsou učitelkami a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Článek 7

Platby v mateřské škole


7.1.         Úhrada úplaty za vzdělávání a školní stravování

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

Dle Školského zákona § 123 odst. 2 se poskytuje vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku včetně odkladu povinné školní docházky (platí od školního roku 2017-2018).

Při úhradě za vzdělávání a školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce – v hotovosti,

b. výši úhrady za stravování určí ředitelka společně s vedoucí školní jídelny podle vyhlášky č.107/2005 Sb., stanoví finanční limit pro děti, který je přílohou směrnice o hospodaření školy,

c. ředitelka školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný způsob úhrady úplaty,

d. ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou školy úplatu zaplatit bezhotovostně na účet školy.

Od 1. 1. 2018

Platby převodem: nutno zřídit trvalé příkazy na školné a na stravné

školné:  150,- Kč

č. účtu: 162714188/0300

předškoláci včetně dětí s odkladem školní docházky školné neplatí

- 2 x do roka se dělá vyúčtování za stravné

- splatnost každého 15. v měsíci

- nezapomeňte přinést číslo vašeho účtu paní hospodářce 

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny, popř. s učitelkou.

Rodič je povinen si včas zjistit termíny plateb a tyto bezpodmínečně dodržet.

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení Školního řádu MŠ a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte.

 

Článek 8

Organizace školního stravování


- Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně umístěná v budově mateřské školy.

- Dítě přihlášené k pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny.
- V rámci "pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.

- Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.Článek 9

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.9.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání


Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelka a školní asistentka, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 25 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.


Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc i jiná zletilá osoba, která bude pověřena ředitelkou školy, a která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Děti nesmí opustit prostor třídy bez oznámení učitelce (návštěva wc, šatny, atd.)

9.2.       Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech,
 • skupina zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci,
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny,
 • při přecházení vozovky používá učitelka v případě potřeby zastavovací terč.

b) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky mateřské školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,
 • učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

c) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky mateřské školy - děti používají nůžky a nože pouze zakulacené.

9.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy

diskriminace, nepřátelství nebo násilíDůležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, dále mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Článek 10

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí 

10.1. Základní charakteristika

Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání dětí vychází z individuálních rozvojových možností dětí. V etapě předškolního vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Osobní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i rozdíly v jejich individuálních výkonech, jsou pokládány za přirozené a samozřejmé.


10.2. Kompetence dětí

Očekávané kompetence dětí formulované v programech vzdělávání nejsou pro děti povinné. V rámci sledování a vyhodnocování osobních vzdělávacích pokroků dětí mohou sloužit učitelce pouze jako kritéria orientační s tím, že každé dítě se rozvíjí svým tempem, postupuje ve vzdělávání podle svých možností.

Článek 11

Podmínky povinného předškolního vzdělávání

• novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání

• povinné předškolní vzdělávání probíhá v časovém rozmezí od 8.00 – 12.00 hodin.

• povinná docházka do mateřské školy se nevztahuje na období prázdnin

• omlouvání dítěte je upraveno bodem 4.2.

rodič je povinen informovat spádovou mateřskou školu, pokud dítě plnící povinné předškolní vzdělávání v jiné mateřské škole, pokud se tak nestane má ředitelka školy právo kontaktovat OSPOD

• individuální vzdělávání dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je možné pokud rodič tuto skutečnost oznámí mateřské škole nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku a ředitelka stanoví další kritéria pro individuální vzdělávání v souladu s novelou z. 178/2016 Sb.

Článek 12

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

a dětí nadaných

podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídají individuálním potřebám dítěte, mateřská škola potupuje dle doporučení školského poradenského zařízení, pedagogové se snaží o vytvoření optimálních podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jsou voleny vhodné metody práce i pomůcky

děti nadané pedagogové podporují v dalším rozvoji jejich potenciálu v daném směru a zároveň dbají na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, dítě není přetěžováno ani zvýhodňováno vůči svým vrstevníkům.

Článek 13

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

• dětí ve věku od dvou do tří let - vybavení třídy, hračky a jejich dostupnost odpovídají dané věkové kategorii

• pedagogové volí vhodné metody a formy práce s dětmi

• přítomna je v době 8.00 – 12.00 hodin asistentka pedagoga, která je nápomocná v organizačních, výchovných a hygienických činnostech

• v rámci režimu dne mají děti dostatek času na hru, hygienu, stolování i odpočinek

• pedagog spolupracuje s rodiči na adaptačním procesu

• péče o děti probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 14

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád, místo zveřejnění, způsob seznámení zákonných zástupců se školním řádem

• školní řád je v tištěné podobě zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole, je k dispozici zaměstnancům školy i zákonným zástupcům dětí

• zákonní zástupci jsou se školním řádem seznámení na schůzce konající se na začátku školního roku a toto stvrzují podpisem

• zaměstnanci stvrzují seznámení se školním řádem také svým podpisem

• nově příchozí zaměstnanci ne se školním řádem seznámí neprodleně po nástupu do zaměstnání

• pro zákonné zástupce dětí, děti a zaměstnance mateřské školy je školní řád závazný a mají povinnost jej dodržovat.

Článek 15

Závěrečné ustanovení

1. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

2. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí verzi řádu školy (1. 9. 2015).

3. Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2017.

4. Podle § 30 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuji tento řád vyvěšením na informační nástěnce školky a v ředitelně školy.

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz