GDPR (ochrana osobních údajů)


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ilona Bočková

tel.: 602 195 709

e-mail: ilona.bocek@seznam.cz


GDPR (General Data Protection Regulation)  je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které vstupuje v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá zpracovatelům těchto údajů, jak s nimi nakládat. Tato právní norma je platná v celé EU.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů („GDPR“) a zákon č.110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů Základní školou a Mateřskou školou Dešov

Informace o zpracování osobních údajů žáků ZŠ a dětí MŠ a jejich zákonných zástupců

1. Vymezení správce a kontaktní údaje

Správce:

Základní škola a Mateřská škola Dešov, příspěvková organizace
Dešov 105, 675 33 Dešov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ilona Bočková

Kontakty ve věcech ochrany osobních údajů:

 • Osobně nebo písemně na adresu ZŠ a MŠ Dešov, Dešov 105, 675 33 Dešov
 • Elektronicky na email: zsms.desov@seznam.cz
 • Prostřednictvím datové schránky: a5dsvm6
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu ilona.bocek@seznam.cz

2. Právní rámec zpracování osobních údajů
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů („GDPR“) a zákon č.110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů.

3. Rozsah zpracovávaných údajů
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také „subjekt údajů“, kterým se pro účely těchto zásad rozumí žák  ZŠ a dítě MŠ nebo jeho zákonný zástupce, jejichž osobní údaje základní škola a mateřská škola z níže uvedených důvodů zpracovává).

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou s osobními údaji systematicky prováděny, a to automatizovaně, nebo jinými prostředky. Rozumí se tím zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace osobních údajů.

Základní škola a Mateřská škola Dešov zpracovává následující osobní údaje žáků ZŠ a dětí MŠ:
jméno, příjmení, adresa, rodné číslo

V některých případech dochází v případě žáků ZŠ a dětí MŠ také ke zpracování zvláštní kategorie údajů (zejména poskytnuté údaje o zdravotním stavu).

V případě zákonných zástupců žáků ZŠ a dětí MŠ Dešov škola zpracovává následující údaje:
jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa

4. Doba uchování osobních údajů:
Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti školství.

5. Předávání osobních údajů třetím stranám:
Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů, případně na základě souhlasu uděleného subjektem údajů (jeho zákonným zástupcem). Zejména jsou tímto způsobem osobní údaje předávány orgánům státní správy, je-li to nezbytné za účelem plnění povinností školy a poskytování předškolního vzdělávání, dále také případně soukromým subjektům, kterými je zejména poskytovatel IT služeb, poskytovatel účetních služeb apod. Vždy jsou poskytovány jen nezbytné údaje a v minimálním nutném rozsahu.

6. Účel zpracování osobních údajů

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti
Základní škola a Mateřská škola Dešov byla zřízena za účelem zajištění předškolního a základního vzdělávání žáků a dětí v souladu se z.č. 561/2004 Sb. Zejména jsou tedy zpracovávány osobní údaje žáků a dětíba jejich zákonných zástupců za účelem plnění právních předpisů v oblasti školství a poskytování předškolního vzdělání. V souladu s tím vede škola evidenci žáků a dětí, dokumentaci k vzdělávání žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. zvláštní kategorie údajů), evidenci o úrazech žáků a dětí, dokumentaci a evidenci k zajištění stravování žáků a dětí apod.

b) Zpracování je v souladu s oprávněným zájmem
Základní škola a Mateřská škola Dešov zpracovává kontaktní údaje zákonných zástupců (emaily a telefony) pro zajištění nezbytné komunikace.
Základní škola a Mateřská škola Dešov je oprávněna zveřejňovat fotografie z akcí pořádaných školou, výsledky prací žáků a dětí či prezentace tvorby žáků a dětí s uvedením osobních údajů, a to vždy v souladu s činností základní školy a mateřské školy. Za předpokladu, že takovéto zveřejnění nezasáhne nevhodným způsobem do osobnostních práv subjektu údajů.

c) Zpracování na základě smlouvy
Jedná se o vztahy s dodavateli a spolupracujícími osobami, kdy správce zpracovává předané osobní údaje ze smluvních vztahů.

d) Zpracování na základě uděleného souhlasu
Pro určité účely Základní škola a Mateřská škola Dešov vyžádá udělení souhlasu subjektů údajů. Souhlas je odvolatelný.

7. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém byly subjekty údajů poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely dle písm. a) – d).
Základní škola a Mateřská škola Dešov provádí s poskytnutými údaji zejména následující úkony:
ukládá je do svých dokumentů, evidencí a databází, upravuje je v případě, že jsou subjektem údajů doplněny či se dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů, evidencí a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

8. Práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • Právo vznést námitku proti zpracování;
 • Právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • Právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • Právo být informován o kontaktních údajích na správce, účelu, za jakým jsou osobní údaje požadovány, o příjemcích údajů, o době, po kterou budou údaje uloženy, o právech v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení v případě úniku údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.