Historie školy
 
 
Do roku 1762 chodily děti z Dešova do školy ve Velkém Újezdě. Od roku 1763 až 1795 docházeli učitelé z Velkého Újezda vyučovat do Dešova. Místnost pro školu byla pronajata v č. p. 46 (nyní č. 65). V roce 1796 je postavena škola v č. p. 30, později obecní chudobinec (nyní č. p. 24). První učitel zde byl Jan Vorel, vysloužilý desátník. Jelikož škola časem nedostačovala, byla vystavena v roce 1867 nová, nynější budova, ale jednopatrová. Byl to vlastně přestavěný zájezdní hostinec. Až do roku 1872 zde byla jedna třída, téhož roku rozšířena na dvoutřídní. V roce 1898 byla provedena přístavba, poněvadž dosavadní místnosti nedostačovaly. V roce 1908 byla pro velký počet žáků znovu přistavěna a sice z učitelského bytu, kabinetu a komory. V roce 1922 byla škola rozšířena na trojtřídní. V této době byl řídící učitel Karel Matějka a žáků docházelo z obou Dešovů více než 100. Škola byla na tehdejší dobu poměrně moderní.
 

K radikálním stavebním změnám došlo koncem 60. a začátkem 70. let minulého století: výměna dvoudílných oken za trojdílná, nová elektroinstalace, úprava sociálních zařízení, generální oprava střechy a nová fasáda. V roce 1980 došlo ke změně v organizaci zdejší školy. Po zrušení školy ve Velkém Újezdě bylo převedeno 30 žáků z Hornic a Kojatic do Dešova. Počet žáků se zvýšil, a proto bylo rozhodnuto, že škola bude organizována jako trojtřídní.

V 90. letech byla zbudována šatna, sklad školních potřeb, byly zpevněny stropy nad druhým podlažím, rozšířeno sociální zařízení a třídy vybaveny novým nábytkem. V roce 1998 byla opět obnovena fasáda, zbudován nový chodník a prostory bývalého bytu upraveny na školní družinu. V témže roce byla škola připojena na nově vybudovaný veřejný vodovod. Kromě domácích dětí navštěvovali zdejší školu i žáci z Kojatic a Hornic v počtu asi čtyřicet.
Začátkem 70. let byla v akci "Z" vybudována v Dešově nová Mateřská škola pro 40 až 50 dětí.
 
 

Současnost školy

Od 1. 1. 2000 se Základní škola stala právním subjektem. Od 1. 9. 2005 je součástí Základní školy také Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina. Školní družina byla součástí školy již před její právní přeměnou v příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy je Obec Dešov. V současné době navštěvuje Mateřskou školu okolo 25 dětí a Základní školu též okolo 25 žáků.
 
Ve škole je velmi dobře vybavená počítačová učebna. Žáci využívají počítače, tablety, notebooky a interaktivní tabuli při výuce, ale i ve školní družině. Škola dále nabízí dětem  možnost využití volného času i v zájmových útvarech, jako je sportovní kroužek, dramatický kroužek, výtvarný kroužek "Šikulka" pro mladší žáky a "Dovedné ruce" pro starší žáky, také  jazykový kroužek "Angličtina" pro 1. a 2. ročník, nebo klub deskových a stolních her. Vyučování je doplňováno dopravní výukou, vycházkami, výlety, návštěvami kulturních akcí, divadel, výukou plavání a bruslení, ale i účastí v různých soutěžích a olympiádách.
 
Během letních prázdnin, v roce 2016, byla provedena v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce - výměna všech oken, nová výmalba ve třídě, herně, ložnici, šatně, logopedické místnosti, jídelně i chodbě. Jednotlivé místnosti byly vybaveny novým nábytkem. V roce 2016 byla MŠ připojena k internetové síti.
 
Během letních prázdnin v roce 2017 byla provedena v základní škole rozsáhlá rekonstrukce podlahy a stropu ve II. třídě, v tělocvičně a ředitelně. Jednotlivé místnosti byly vybaveny novým nábytkem a byla provedena nová výmalba těchto místností společně s chodbami a šatnou. Dále pak během letních prázdnin v roce 2018 pokračovala rekonstrukce podlah a stropů v I. třídě a ve sborovně. Místnosti byly též vybaveny novým nábytkem a byla provedena nová výmalba těchto místností.
 
 
Přehled ředitelů na zdejší škole
 
 
1922 Karel Matějka
1946 - 1948 Vladimír Indra
1948 - 1951 Gabriel Kryl
1951 - 1954 Jan David
1954 - 1965 Gustav Kammermayer
1965 - 1966 František Krouchal
1966 - 1969 Bohumila Khorová
1969 - 1974 Marie Kalendová
1974 - 1980 Kamila Sokolová
1980 - 1988 Bohumír Korbler
1988 - 1997 Marie Fialová
1997 - 2015 Mgr. Jana Urbánková
2015 Mgr. Dana Popová