Obor Logopedie

Mgr. Nikola Smetanová

Logopedie  je obor, který se zabývá komplexní péči o osoby s narušenou komunikační schopností. Narušenou komunikační schopnost je nutno vnímat v celé její šíři – nejde totiž pouze o zvukovou stránku řeči (např. dítě neumí správně vyslovit hlásku L, R, Ř, apod.), ale narušeny mohou být i další jazykové roviny, a to obsahová (dítě má malou slovní zásobu), gramatická (dítě nemluví gramaticky správně). Vývoj řeči u dítěte trvá přibližně do čtyř let věku dítěte a proto je dobré začít s logopedickou terapií od tohoto věku.

Při rozvoji řeči je však také velmi důležitý rozvoj motoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorická cvičení a dechová cvičení. Správným vývojem řeči můžeme také předcházet poruchám učení ve škole (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie).

Kdy navštívit logopeda? 

K nápravě řeči a vyjadřování je ideální předškolní věk dítěte (kolem 4. roku dítěte), kdy je již dítě schopno učit se a centrální nervový systém dítěte je dostatečně vyvinut, aby dítě umělo jemně ovládat mluvidla. Náprava řeči v předškolním věku (pokud spolupracují rodiče) je poměrně rychlá a pro dítě snadná. Není dobré tento čas prošvihnout, náprava ve školním věku je poté zdlouhavá.

Logopedická terapie: 

Logopedická terapie v MŠ probíhá individuálně s logopedkou v logopedické místnosti. Každé dítě má svůj logopedický sešit, který si nosí domů, aby mohli rodiče každý den s dítětem procvičovat. Na spolupráci s rodiči je kladen velký důraz. V sešitě jsou logopedické říkanky, obrázky se slovy a větami, úkoly na procvičování.    

logopedie